Privacyverklaring

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

A. de Laat, Praktijk Natuurlijke Geneeswijzen voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk. De persoonsgegevens vult u zelf in op het formulier dat de behandelaar u verstrekt bij uw eerste afspraak, de overige gegevens worden samen met de behandelaar verder ingevuld; gaande de behandeling wordt dit formulier aangevuld met verslagen. Van uw medische gegevens wordt uitsluitend een papieren dossier opgemaakt, dat in een afgesloten dossierkast wordt opgeslagen. Uw adresgegevens inclusief geboortedatum worden tevens op de computer bewaard en zijn dan beveiligd met twee wachtwoorden. Alle gegevens worden na uw laatste behandeling ten minste tien jaar bewaard.

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut, tevens de eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. De therapeut kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.